top of page
bufff_grå.png

Ett unikt samarbete med 

barnrättsorganisationen BUFFF Uppsala

Tillsammans med BUFFF Uppsala uppmärksammar vi deras målgrupp. Många barn och unga drabbas hårt när en familjemedlem begår brott eller döms för brott. Många barn och ungdomar lider i det tysta med saknad, oro och mardrömmar. Den som inte får stöd kan lättare hamna i egen brottslighet eller få psykiska problem. 160 000 barn har varje år en förälder som döms för brott. Barn har rätt att få stöd från samhället men de här barnen är allt för ofta en målgrupp som glöms bort.

 

Många av dessa barn har inte heller någon positiv manlig förebild, därför är mötet med våra elitseriespelare i Sirius viktigt för många av dem. Tack vare vårt samarbete ger vi fler barn och ungdomar i Uppsala och dess närområde möjligheten att ta del av det stöd och den hjälp som de har rätt till.

Fakta

Forskning från flera länder visar att kriminalitet hos föräldrarna innebär en ökad risk för att barnen utvecklar ett eget kriminellt beteende längre fram i livet (Murray, Jansson & Farrington, 2007) 

 

På senare år har kritik riktats mot det ensidiga riskfokus som effektforskningen har. Flynn (2013) poängterar att barnens framtid inte är behjälpt av att de stämplas som blivande kriminella och att vi gör bättre i att fokusera på nuet och de väl dokumenterade problem som barnen upplever här och nu istället för att fokusera på deras potential att orsaka problem i framtiden.

 

Barn till frihetsberövade löper högre risk än normalpopulationen att drabbas av psykisk ohälsa och de flesta upplever känslomässiga, kognitiva och sociala påfrestningar till följd av förälderns frihetsberövande. Sammanfattningsvis handlar det om att barnet måste hantera svåra känslor så som sorg, skuld, rädsla och kognitiva utmaningar som t.ex. moralkonflikt och sociala svårigheter som (rädsla för) stigmatiserande behandling av omgivningen och brist på socialt stöd. Forskning lyfter också en del beteendemässiga reaktioner hos barnen som överdriven vaksamhet, tillbakadragande och stort känslomässigt och praktiskt ansvarstagande för hem och övriga familjemedlemmar.

Källa

Barn med frihetsberövade förläldrar

En kunskapsöversikt (2015)

bottom of page